หน้าหลักข้อมูลทำเนียบนักกายภาพบำบัดจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยบริการ
นาง เยาวราภรณ์ ยืนยงค์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นาง อโนชา เกตวัฒน์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นาง กุลธิดา โมรา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. มัชลี จันทร์ลุทิน นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นาง สาลินี บุญรอด นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. รัชนี กตะศิลา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. จุไรรัตน์ วิไลรัตน์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. ชิดชนก แก้วหลวง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. อัมพร สนใจ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลพนา
นาย ชัยวุฒิ ดอนเสือ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลืออำนาจ
น.ส. ปวีณา สลางสิงห์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลลืออำนาจ
นาย ธวัชชัย ลวดทอง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวตะพาน
น.ส. วิระวรรณ์ ทิพมาต นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวตะพาน
น.ส. กานติมา พลหาญ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลหัวตะพาน
น.ส. อรุณีย์ ข้อจักร์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลเสนางคนิคมแสดงรายการ 1 ถึง 15 จากจำนวนทั้งหมด 18 รายการ