หน้าหลักข้อมูลทำเนียบนักกายภาพบำบัดจังหวัดอำนาจเจริญ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยบริการ
นาง เยาวราภรณ์ ยืนยงค์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นาง อโนชา เกตวัฒน์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นาง กุลธิดา โมรา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. มัชลี จันทร์ลุทิน นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
นาง สาลินี บุญรอด นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. รัชนี กตะศิลา นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. จุไรรัตน์ วิไลรัตน์ นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
น.ส. ชิดชนก แก้วหลวง นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลอำนาจเจริญแสดงรายการ 1 ถึง 8 จากจำนวนทั้งหมด 8 รายการ